ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
mecze.jpg
grafika
Czwartek, 18.05.2017
Marcin KowalczykLiczba wyświetleń: 602
Opinia Burmistrza przyjęta jednogłośnie w Brukseli

Podczas 123. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli odbyło się głosowanie nad projektem opinii przygotowanej przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego we współpracy z ekspertem – profesorem Grzegorzem Górskim. Opinia została przyjęta jednogłośnie.

W dniach 11-12 maja br. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski uczestniczył w 123. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. W porządku obrad znalazło się jedenaście opinii i dwie rezolucje. Jednym z punktów porządku obrad było wystąpienie Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, które stanowiło zwieńczenie ciężkiej kilkumiesięcznej pracy nad przygotowaniem rzetelnej opinii do dwóch dokumentów Komisji Europejskiej poświęconych sytuacji młodego pokolenia w Europie: „Inwestowanie w młodzież Europy” oraz „Europejskiego Korpusu Solidarności”. W kilku słowach włodarz naszego miasta przedstawił założenia obu dokumentów, w których Komisja Europejska podjęła próbę sformułowania adekwatnej odpowiedzi na problem dotkliwego wykluczenia dużych grup młodych mieszkańców Europy. Powyższe dokumenty były przedmiotem opiniowania poprzez różne instytucje Unii Europejskiej. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, jako członek Komitetu Regionów, pracujący w Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) z ramienia grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) - został sprawozdawcą przygotowującym opinię przy współpracy z ekspertem – profesorem Grzegorzem Górskim. 
W dniu 12 kwietnia br. na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski uczestniczył w Forum Młodych Europejskiego Korpusu Solidarności w Brukseli. Jako sprawozdawca opinii Komitetu Regionów w sprawie „Inwestowania w młodzież Europy” oraz „Europejskiego Korpusu Solidarności” podkreślał wówczas znaczenie tych kwestii na szczeblu lokalnym. W dniu 27 marca br. przy wsparciu Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu zostały zorganizowane konsultacje społeczne z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzanny Drab, Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marka Smoczyka, profesora Grzegorza Górskiego oraz młodych ludzi pochodzących nie tylko z państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także spoza niej, którzy przebywają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach takich programów, jak np. Erasmus +. Opinie oraz spostrzeżenia przekazane przez interesariuszy oraz instytucje organizujące międzynarodową wymianę młodzieży wpłynęły na ostateczny kształt opinii. Na szczeblu europejskim projekt opinii po raz pierwszy został przedstawiony na posiedzeniu Komisji SEDEC, które odbyło się 31 marca br. w Brukseli.
W projekcie opinii Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury dotyczącej tych dwóch dokumentów Komisji Europejskiej – „Inwestowania w młodzież Europy” i „Europejskiego Korpusu Solidarności” - Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął inicjatywę Komisji Europejskiej wyrażającą troskę o przyszłość Europy, która materializuje się w dwóch niezwykle istotnych inicjatywach. Burmistrz Paweł Grzybowski w swojej opinii wzywał do usprawniania istniejących funduszy unijnych dotyczących bezrobocia wśród młodzieży w związku z powołaniem Europejskiego Korpusu Solidarności. Podkreślił, jak ważne dla realizacji tego instrumentu jest zaangażowanie władz samorządowych, a także sektora prywatnego. Zaznaczył także, że bezrobocie wśród młodzieży rodzi konsekwencje na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym. Jego zdaniem współpraca z samorządem jest konieczna, by osiągnąć oczekiwany, korzystny efekt. 
Jeśli chodzi o pierwszą inicjatywę pod nazwą „Inwestowanie w młodzież Europy” włodarz naszego miasta opowiedział się za zintegrowaną zachętą na rzecz aktywnego partnerstwa na wszystkich szczeblach rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z młodzieżą i jej organizacjami. Różnorodne formy inwestowania w młodzież stanowią fundament dla budowania sprawiedliwego, otwartego i demokratycznego społeczeństwa, mobilności społecznej, integracji międzykulturowej oraz do zrównoważonego rozwoju i wzrostu. 
Z uznaniem powitał także ideę powołania Europejskiego Korpusu Solidarności, którego głównym założeniem jest to, aby do 2020 r. w jego szeregi wstąpiło pierwsze 100 000 młodych Europejczyków. Zadaniem Europejskiego Korpusu Solidarności jest wzmocnienie fundamentów pracy solidarnościowej w całej Europie. Ma on zapewnić duże możliwości wspierania europejskich organizacji, które oferują młodym ludziom możliwości solidarnego działania oraz służyć potrzebom szczególnie wrażliwych społeczności oraz potrzebom krajowych i lokalnych struktur, których zaspokojenie będzie wiązało się z podejmowaniem działań w wielu sferach, takich jak dostarczanie żywności potrzebującym, czyszczenie lasów i plaż, świadczenie pomocy regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi oraz pomocy w integracji uchodźców. Kluczowym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest wzmocnienie spójności oraz promowanie solidarności w społeczeństwie europejskim. Oba filary Europejskiego Korpusu Solidarności (dotyczące pracy zawodowej i wolontariatu) powinny się uzupełniać, ale też być od siebie jasno oddzielone. Burmistrz Paweł Grzybowski zaznaczył, że Europejski Korpus Solidarności powinien koncentrować się również na lokalnym wolontariacie. Koncentracja na tego typu wolontariatach przynoszących korzyści lokalnym społecznościom może służyć budowie silniejszego rynku pracy, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałaniu ucieczce ludności z obszarów wiejskich do miejskich albo z małych miast do większych. Potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych powinny być ważnym kryterium oceny jakości projektów. 
- Moim priorytetem było, aby w opinii był zawarty przede wszystkim regionalny oraz lokalny głos – wyjaśnia Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski. – Warto bowiem pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko Bruksela oraz duże miasta. Głównym celem naszych działań było uświadomienie młodym ludziom możliwości, jakie oferuje im członkowstwo naszego państwa w UE, zwłaszcza w kwestiach dotyczących wyjazdów zagranicznych w ramach takich programów jak np. Erasmus +. Chcę, aby młodzi ludzie mieli świadomość tego, że mogą rozwijać się w ramach UE. Moim celem było, aby Komisja Europejska usłyszała głos lokalny, dlatego wszystkie przeprowadzone w trakcie przygotowywania opinii konsultacje traktuję jako ważne doświadczenie. Starałem się wykazać, że także mniejsze miasta, jak np. Rypin potrzebują większego dostępu do środków unijnych. Co więcej, Korpusu Solidarności nie należy postrzegać jedynie jako narzędzia umożliwiającego komuś z jednej części Europy pracę w innej jej części, lecz również jako narzędzie umożliwiające naszej młodzieży pracę na rzecz społeczności lokalnej, z którą są powiązani. Niektórzy mogą na przykład chcieć skorzystać z wolontariatu w ich rodzinnym mieście.
Przedstawiając projekt opinii, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski zaprezentował lokalny głos na szczeblu europejskim, a także wykorzystał okazję do wyznaczenia istotnych kierunków rozwoju polityki Unii Europejskiej poprzez przyłączenie do niej lokalnych interesów i trosk. Opinia przygotowana przez burmistrza Pawła Grzybowskiego we współpracy z ekspertem – profesorem Grzegorzem Górskim została przyjęta jednogłośnie podczas 123. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli w dniu 11 maja br.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ