ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
Środa, 05.06.2019
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 215
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie ( 2 osoby ) . Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40 ( pokój 101).

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku .

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich • jest nieskazitelnego charakteru

• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat

• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku

• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

• adwokaci i aplikanci adwokaccy

• radcy prawni i aplikanci radcowscy

• duchowni

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej

• funkcjonariusze Służby Więziennej,

• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/), www.rypin.eu, bip.rypin.eu lub w Biurze Rady Miasta Rypin, pokój nr 101 Urzędu Miasta Rypin, ul Warszawska 40.tel. kontaktowy 54 280 9621.

Ze strony internetowej urzędu jak i z Biura Rady można też pobrać wzory następujących dokumentów :
- oświadczenia składane przez kandydata
- listę osób zgłaszających kandydata na ławnika
- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. poz. 2217 orasz z 2018 r. poz. 1000 i 1544 ),stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dokumenty wymienione w podpunktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. (Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa , koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Rada Miasta Rypin w miesiącu październiku br. dokona wyboru ławników.

Burmistrz Miasta Rypin

                                                                                                               Paweł Grzybowski

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ