ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
grafika
Czwartek, 13.06.2019
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 395
Absolutorium dla Burmistrza

W dniu 11 czerwca br. odbyła się IX Sesja Rady Miasta Rypin, podczas której podjęta została uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rypin za 2018 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła radnym Skarbnik Miasta Violetta Zielaśkiewicz. Budżet Miasta na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2017 roku. W trakcie roku dokonano łącznie 37 zmian budżetowych m.in. w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z tytułu dotacji celowych, zmianą wysokości subwencji, wprowadzeniem dochodów własnych.
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 79 398 792 zł. W tym dochody własne to kwota 36 502 813 zł (co stanowi 48%), dotacje celowe to 26 998 328 zł, zaś subwencje 12 539 550 zł (co stanowi 52%). Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymujący się wysoki wskaźnik dochodów własnych w dochodach ogółem. Może to świadczyć o tym, że Gmina Miasta Rypin posiada budżet o znacznym stopniu samodzielności (dochody własne stanowią blisko 50% wszystkich dochodów gminy). Na koniec 2018 roku wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 91 098 131 zł. W tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 67 439 095 zł (co stanowi 82% ogółu wydatków), zaś wydatki majątkowe w kwocie 14 747 855 zł (co stanowi 18%).
W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną, miasto uzyskało ujemny wynik finansowy w kwocie 6 146 259 zł (przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 11 699 339 zł). Ponadto miasto wypracowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 724 558 zł. Wolne środki budżetu Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 5 963 613 zł. Natomiast zadłużenie miasta wynosiło 15 626 500 zł, w tym z tytułu emisji obligacji z 2013 roku to 8 900 000 zł, z tytułu emisji obligacji z 2018 roku- 6 683 000 zł i z tytułu pożyczki długoterminowej 43 500 zł.
Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Zastępca Skarbnika Miasta Krzysztof Pietrzak przedstawił pozytywnie zaopiniowaną uchwałę Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10.04. 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Rypin sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia miasta. W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosław Nowatkowski przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą wykonania budżetu za miniony rok. Następnie radni przystąpili do głosowania. Przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” Rada Miasta Rypin udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Rypin.

Po udzielonym absolutorium burmistrz Paweł Grzybowski dziękował Skarbnik Miasta i Zastępcy Skarbnika, odpowiedzialnym za finanse miasta, a także Radnym Rady Miasta, Kierownikom, Dyrektorom, Prezesom oraz pracownikom Urzędu Miasta, spółek miejskich i jednostek podległych za współpracę i umiejętne gospodarowanie wydatkami, a także mieszkańcom miasta za zaufanie, którym go obdarzają. Burmistrz podkreślił również że intensyfikacja działań jest obecnie duża, jednak jeśli nie będziemy realizować obranego kierunku rozwoju miasta, to w przyszłości nie uda się już wykorzystać pozyskanych w ramach programów funduszy.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ