ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
budżet_ok.jpg
banner_wybory_2019_optimized.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
ban-odpady.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
grafika
Odpady Komunalne

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to na gminach właśnie spoczął obowiązek zawarcia umowy z właściwą firmą która odbiera odpady komunalne z terenów nieruchomości.  Gmina Miasta Rypin zrealizowała ten obowiązek poprzez wybranie jednego wykonawcy na drodze przetargu nieograniczonego.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje związane z obecnie funkcjonującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Rypinie oraz inne materiały informacyjne związane z tematyką odpadów komunalnych.

Wraz z wejściem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmieniły się również zasady zbierania odpadów. Zgodnie z założeniami duży nacisk kładziony jest na selektywne zbieranie odpadów komunalnych, których każdy z mieszkańców naszego miasta wytwarza rocznie ok. 250 kg. Z odpadów tych dzięki selektywnemu zbieraniu można wysegregować do 60 % surowców nadających się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.   

 
Nowy system zagospodarowania śmieciW mieście Rypin pełne uruchomienie nowego systemu gospodarki odpadami nastąpiło w dniu 1 lipca 2013 roku. Od tego dnia wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru odpadów i zostali zobowiązani do ponoszenia opłat na jego rzecz. Na mieszkańcach spoczął obowiązek uiszczania opłaty na rzecz gminy, która w zamian zobowiązana jest zorganizować odbiór odpadów oraz poddać je właściwemu zagospodarowaniu. Gminy dokonują wyboru firmy w drodze przetargu, która w ich imieniu odbiera od mieszkańców odpady i poddaje je zagospodarowaniu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż mieszkańcy mają do wyboru dwie metody gromadzenia odpadów. Pierwszą jest gromadzenie odpadów w sposób zmieszany (nieselektywny). Wybierając tę metodę mieszkaniec nie ma obowiązku rozdzielania  odpadów na poszczególne frakcje i będzie posiadał jedynie pojemnik do odpadów zmieszanych. Jednakże wybierając taką opcję trzeba się liczyć z wysokimi kosztami odbioru tych odpadów. Drugą z możliwości jest selektywne zbieranie odpadów z podziałem na frakcje materiałowe tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne i odpady pozostałe. Wybór  takiej metody obciąża właściciela obowiązkiem posegregowania odpadów przed umieszczeniem ich w pojemnikach oraz umiejscowieniem odpowiednich pojemników na nieruchomości. Jednak dzięki takiemu wyborowi mieszkaniec wylicza w deklaracji opłatę w oparciu o stawkę obniżoną a co za tym idzie będzie ponosił mniejsze koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Ustawa nakłada na gminę obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów następujących frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielkomateriałowe (np. kartoniki po soku i mleku), odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady budowlane i zużyte opony. Część z frakcji jak wskazano powyżej jest zbierana u źródła (na terenie posesji) pozostałe zaś odpady można dostarczyć w ramach uiszczanej opłaty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten jest zlokalizowany przy Przedsiębiorstwie Komunalnym KOMES na ul. Orzeszkowej 4.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się