ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2018.JPG
budżet_ok.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
prow.jpg
ban-sesja2.jpg
tvrypin.jpg
samorzadowe RGB.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Młodociani

 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA RYPIN

w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

PRZYPOMINA

O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym w Rypinie pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Burmistrza (§ 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 roku  poz. 232 z późn. zm.).

Warunki uzyskania dofinansowania określa art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1)    w przypadku nauki zawodu – 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy  pełen miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania w przypadku  nauki zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy oraz  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnia waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Warunki przyznawania dofinansowania

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,  określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1;

3) pracodawca spełnia warunki do otrzymania pomocy de minimis.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Tryb składania wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Wniosek złożyć należy w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów.

Dokumentacja dołączana do wniosku

 (kopie potwierdza na każdej stronie za zgodność z oryginałem  pracodawca)
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie (przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład     w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4. Świadectwo pracy młodocianego pracownika,

5. Dyplom lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu potwierdzającego ukończenie nauki zawodu albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie przyuczenia do określonej pracy,

6. Świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

7. Aktualny odpis, wypis lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta)lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

8. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

5.  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,  albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie  lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de mini mis) 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

Miejsce złożenia dokumentów


Miejski Zespół Obsługi Oświaty (pok. 202) osobiści lub za pośrednictwem poczty.

Jednostka prowadząca sprawę

Miejski Zespół Obsługi Oświaty

ul. Warszawska 40

87-500 Rypin

tel. (0-54) 280-96-48

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty j.t. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 7.11.2014 r. poz. 1543)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zmianami)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre  rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

 

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się