ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2018.JPG
budżet_ok.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
prow.jpg
ban-sesja2.jpg
tvrypin.jpg
samorzadowe RGB.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Powiązane pliki:
Stypendia o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypin

 

 

Zasady udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin określają:

 

  1. Uchwała Nr XLV/307/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
  2. Uchwala Nr XLVI/321/14 Rady Miasta Rypina z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

RADY MIASTA RYPIN

 

§ 1. O przyznanie stypendium mogą  ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum miejskiego i liceum plastycznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin.

§ 2.Stypendium może być przyznane za spełnianie poniższych warunków:

1. Wybitne wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen z przedmiotów uzyskaną na koniec roku  szkolnego, w którym składany jest wniosek, oraz wzorową oceną ze sprawowania z tym, że średnia ocen nie może być niższa niż: 5,5 w klasie V i VI  szkoły podstawowej; 5,4 w gimnazjum; 4,8 w liceum plastycznym.

2. Osiągnięcia pozaszkolne w bieżącym roku szkolnym, w tym min.: uzyskanie tytułu laureata w konkursie kuratoryjnym skutkujące zwolnieniem ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części, szczególne osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim, szczególne osiągnięcia w konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym np. za uczestnictwo poprzedzone  awansem ze szczebla niższego.

3. Wysoki wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku (uczniowie VI klasy szkoły podstawowej –  co najmniej 92,5% punktów możliwych do uzyskania łącznie z języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczniowie klasy III gimnazjum - co najmniej 90%  punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich części egzaminu łącznie pod warunkiem zdawania egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym

§ 3.Spełnienie łącznie  kilku warunków określonych w § 2 zwiększa szanse uzyskanie stypendium.

§ 4. 1. Stypendium jest wypłacane w formie comiesięcznego wsparcia, przez okres 10 miesięcy.

2.  Stypendium nie jest wypłacane w okresie wakacji.

3.  Stypendium może być przyznane w maksymalnej wysokości 300 zł miesięcznie.

§ 5. 1.Stypendium przyznawane jest na wniosek.

 2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic, dyrektor szkoły, trener, proboszcz parafii lub prawny opiekun.

 3. Wniosek o stypendium należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Rypinie do 10 lipca każdego roku kalendarzowego.

4.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6. 1. Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta Rypin.

2. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia zawierający listę stypendystów oraz kwot przyznanych stypendiów i przedstawia Burmistrzowi Miasta Rypin do akceptacji.

3. Ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów podejmuje Burmistrz Miasta Rypin.

§ 7. 1.Wykaz stypendystów podlega podaniu do wiadomości  publicznej w BIP oraz mediach lokalnych.

2. O przyznaniu, bądź nieprzyznaniu stypendium wnioskodawca będzie poinformowany na piśmie. 

§ 8. Źródłem finansowania stypendium są dochody własne gminy i inne dochody z tytułu darowizn, dotacji itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się